• van Riemsdijklaan 122, 1945 XR Beverwijk


 • Privacyverklaring

  Jyoti, gevestigd aan Merel 235, 1965 GN Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: https://www.jyoti.nl, Merel 235, 1965 GN Heemskerk, telefoon: +31-251 201 326, Kvk nummer: 30152545

   A.B. Schellingerhout is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG/VC/DPO) en is bereikbaar via privacy@jyoti.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Jyoti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn; bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummers, voor- en achternaam, initialen en geboortedatum.
  Evenzo voor de gegevens van uw huidige en toekomstige huisdier(en); naam, diersoort, ras, geslacht, vachtkleur en –lengte, geboortedatum, gewicht, gegevens van de verzekering.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jyoti.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Jyoti verwerkt uw persoonsgegevens om met u in contact te komen als dit nodig is en om de door u gevraagde zorg voor u en/of uw huisdier te kunnen leveren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Jyoti neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jyoti) tussen zit. 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Jyoti bewaart persoonsgegevens zo lang als u klant blijft of interesse blijft tonen in de diensten van Jyoti, er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of Jyoti op goede gronden meent gegevens noodzakelijkerwijs te mogen bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Jyoti verstrekt uitsluitend personeelsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo wordt gebruik gemaakt van diensten van derden voor het sturen van de nieuwbrief, opslag van data en de hosting van de website alsmede de verbetering van de werking daarvan. De diensten voor het sturen van een nieuwsbrief, verbeteren van de website en opslag van data worden opgeslagen buiten de EU.
  Verder verstrekken wij op uw verzoek gegevens aan derden, zoals laboratoria voor bloed-, urine- en/of weefselonderzoek en aan collega dierenartsen en specialisten zodat de zorg voor u en/of uw huisdier geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd kan worden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Jyoti gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jyoti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@jyoti.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Jyoti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Jyoti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@jyoti.nl